News

更新信息 16/10/2021
SCG Express shipping Notice

SCG Express shipping Notice

  •  August 3, 2021

เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดจากไวรัส Covid-19 ส่งผลให้การจัดส่งล่าช่ากว่าปกติ และ งดให้บริการจัดส่งในบางพื้นที่  สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ใน Link ประกาศ ด้านล่างค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/15MqaxBDAu-bSJHbe8mREWHgjnH_mbZNw