นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลใช้บังคับ: 31 พฤษภาคม 2565

 

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เคารพข้อกังวลของท่านเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างเรากับท่าน ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่มีการระบุตัวตนหรือทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ และมุ่งหมายให้หมายความรวมถึงข้อมูลทั้งปวงที่ช่วยให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้ามประเทศ (“ประมวลผล” หรือ “ถูกประมวลผล”) เกี่ยวกับลูกค้าของเรา แนวทางที่เราอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราอาจเลือกได้เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังได้อธิบายมาตรการที่เราใช้ในการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีการที่ลูกค้าของเราอาจติดต่อเราเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากหลายแหล่ง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อท่านได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางหรือเมื่อท่านเข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว เช่น Facebook, Instagram) เมื่อท่านดาวน์โหลดหนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา (บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple, Android หรือระบบปฏิบัติการอื่น ๆ) ไว้บน (และ/หรือใช้แอพพลิเคชันดังกล่าวบน) อุปกรณ์มือถือของท่าน เมื่อท่านไปเยี่ยมชมหนึ่งในร้านค้าของเราหรือเข้าร่วมงานกิจกรรม เมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรมลอยัลตี้ใด ๆ ของเรา หรือสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกๆ ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรามีวางขายในห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง เว้นแต่เมื่อมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ณ เวลาที่ท่านได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีการเก็บรวบรวมในห้างสรรพสินค้าดังกล่าว จะไม่มีการส่งให้แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่ทำไปโดยคู่ค้าธุรกิจค้าปลีกของเรา เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือเมื่อท่านใช้บริการหรือฟีเจอร์ของหนึ่งใน แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเราหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการใช้งานของท่านด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา

ท่านสามารถเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายช่องทาง เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านซื้อสินค้า ณ เคาน์เตอร์ใด ๆ ของเราในห้างสรรพสินค้า ที่ร้านค้าของเราหรือบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือผ่านหนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถให้แก่เราได้ (ถ้ามี) จะรวมถึง

การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราถือเป็นความสมัครใจของท่าน แต่ท่านอาจไม่ได้รับบริการและการส่งเสริมการขายของเราตามที่ระบุอยู่ในนโยบายฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราตามที่ระบุข้างต้นนี้

 1. แนวทางและวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตหรือกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งเราจะได้มีการบอกกล่าวเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เรามุ่งหมายที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงเพื่อเสนอหรือโฆษณาการมีอยู่ของสินค้าและ/หรือบริการของเรา อย่างก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเจตนาใช้

 

เราจะสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่แสดงรายการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา” มาใช้ในการทำการตลาดทางตรงได้ต่อเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา และท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้สามารถใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง เว้นแต่เมื่อเราได้ขอความยินยอมจากท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีดังกล่าว เราอาจทำการตลาดสินค้าและบริการจำพวกต่อไปนี้ให้แก่ท่านโดยตรงโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

การสื่อสารเพื่อทำการตลาดทางตรงอาจส่งถึงท่านโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล ข้อความสั้น ผ่านทางแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชันออนไลน์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ

 

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ฟูจิฟิล์ม ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ฟูจิฟิล์ม (“ฟูจิฟิล์ม”) ผู้นำระดับโลกที่อุทิศตนให้กับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกกล่าวคือ FUJIFILM กรุณาไปที่ https://www.fujifilm.com/ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและแบรนด์ของเรา ในการที่จะแบ่งปันเคล็ดลับและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ท่านให้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านทางการเชื่อมต่อกับท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือเข้าร่วมโปรแกรมกับเรา (เช่น บัญชีสมาชิก โปรแกรมลอยัลตี้ เป็นต้น) หรือเมื่อท่านได้รับบริการจากเรา นอกเหนือจากปฏิสัมพันธ์ที่ท่านอาจมีกับ แบรนด์ที่ท่านได้ติดต่อตั้งแต่แรกเริ่มไว้แล้ว ท่านยังอาจได้รับเชิญจากแบรนด์ (กล่าวคือ เราเชิญท่าน) ให้ลงทะเบียนรับข่าวสารด้านการตลาดของแบรนด์ข้างเคียงอื่น ๆ อีกหลายแบรนด์ของเรา ซึ่งนำเสนอโดยบริษัทเราในภาพรวม หลังจากที่ได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์ม หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ ณ เวลาที่ท่านได้ให้ความยินยอมที่จะลงทะเบียนรับข่าวสารดังกล่าว จะถูกเราใช้ไปพร้อม ๆ กันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดดังกล่าว การจัดการเกี่ยวกับการโอนข้อมูลใด ๆ โดยเราตามที่กล่าวถึงในวรรคนี้ จะสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

เว้นแต่เมื่อกำหนดเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีข้อกำหนดว่าจะต้องได้รับความยินยอมทั้งจากท่านและผู้ปกครอง/ผู้ดูแลตามกฎหมายของท่าน เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หากท่านไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดทางตรง ท่านอาจเลือกที่จะยกเลิกรับการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ “สิทธิและทางเลือกของท่าน” ข้างล่างนี้ เราจะต้องหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดทางตรงหากท่านกำหนดเช่นนั้น โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากท่าน

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านในการทำการตลาดทางตรงเฉพาะที่เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เอกสารการตลาดทางตรงของเราอาจอยู่ในหลายรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จดหมาย อีเมล และข้อความสั้นด้านการตลาด โดยรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวจะระบุอยู่ในข้อย่อยต่อไปนี้

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือคลิกโฆษณาออนไลน์ของเรา (รวมถึงโฆษณาของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือดาวน์โหลดและ/หรือใช้หนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่านด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือโดยใช้เทคโนโลยีเช่นคุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอน เช่น หากท่านใช้หนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เราอาจเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรสของท่าน หมายเลขเฉพาะประจำเครื่องของท่าน (หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ) และ/หรือข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อที่จะนำเสนอฟีเจอร์หรือการทำงานบางประการภายในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือดังกล่าวให้แก่ท่าน นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและลักษณะนิสัยในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยใช้เทคโนโลยีที่ทำงานบนเว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้อย่างละเอียดข้างล่างนี้

 

เพื่อความสะดวกของท่าน แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรายังอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้ท่านคงสถานะเข้าระบบในแอพพลิเคชันดังกล่าว เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำในแต่ละครั้งที่ท่านต้องการเข้าใช้แอพพลิเคชัน หากท่านเลือกที่จะคงสถานะเข้าระบบไว้ ท่านจะต้องตระหนักว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของท่านได้ จะสามารถเข้าถึงและทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีโทรศัพท์มือถือของท่านได้ และสามารถซื้อสินค้าผ่านทางบัญชีของท่านได้ ด้วยเหตุนี้ หากท่านเลือกที่จะคงสถานะเข้าระบบในแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรเปิดการใช้งานฟีเจอร์รักษาความความปลอดภัยด้วยการล็อกรหัสผ่านบนอุปกรณ์มือถือของท่าน เพื่อปกป้องไม่ให้มีการเข้าถึงและใช้อุปกรณ์มือถือและบัญชีผู้ใช้ของท่านในแอพพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 1. เทคโนโลยีที่เราใช้

คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก เว็บบีคอน และเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง

คุกกี้ “คุกกี้” คือชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กหรือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งหลังจากนั้นจะจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเป็นแท็กที่ช่วยระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านราบรื่นและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยการมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของท่านและการจดจำความชื่นชอบของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เบราเซอร์ของท่านอาจบอกให้ท่านทราบว่าจะกำหนดให้มีการแจ้งเตือนอย่างไรเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท และจะจำกัดหรือปิดการใช้งานของคุกกี้บางส่วนได้อย่างไร หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของท่าน อาจทำให้การทำงานบางส่วนของเว็บไซต์เราสูญเสียไป หากท่านต้องการจะแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน กรุณาคลิกที่: การตั้งค่าคุกกี้

 

แฟลชคุกกี้ “แฟลชคุกกี้” (หรือเรียกว่าอ็อบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะเครื่อง (Local Shared Objects: LSO) จะเป็นไฟล์ข้อมูลที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ เว้นแต่ว่าแฟลชคุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากกว่า แฟลชคุกกี้จะใช้เพื่อจดจำการตั้งค่า ความชื่นชอบ และการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับวิดีโอ เกมอินเตอร์แอกทีฟ และบริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 

เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกเป็นบันทึกกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งเว็บเพจที่ท่านร้องขอไปยังเบราเซอร์ของท่าน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกอาจจะบันทึกข้อความค้นหาที่ท่านกรอก หรือลิงก์ที่ท่านคลิก เพื่อนำท่านไปยังเว็บเพจ นอกจากนี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกยังอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเบราเซอร์ของท่าน เช่น ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราเซอร์ โดเมน คุกกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่าไว้บนเบราเซอร์ของท่าน ภาษาที่ระบบของท่านใช้ และประเทศและเขตเวลาที่อุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่

 

เว็บบีคอน เคลียร์พิกเซล หรือพิกเซลแท็ก ในการควบคุมว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดจะเป็นตัวเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เราอาจวางแท็กไว้บนเว็บเพจของเรา เรียกว่า “เว็บบีคอน” “เว็บบีคอน” นี้คือคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเว็บเพจเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์หนึ่งโดยเฉพาะและคุกกี้ของเว็บเพจนั้น ๆ เว็บบีคอนเป็นรูปกราฟฟิกขนาดเล็กที่อยู่บนเว็บเพจหรืออีเมล ซึ่งสามารถใช้สำหรับจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่นการบันทึกเว็บเพจและโฆษณาที่ผู้ใช้คลิกดู หรือการติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดผ่านทางอีเมล

 

เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เทคโนโลยีระบุตำแหน่งจะหมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราระบุตำแหน่งของท่านได้ เราอาจขอให้ท่านแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของท่านด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของเรา หรือขอให้เปิดการทำงานให้อุปกรณ์มือถือของท่านส่งตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของท่านมาให้เรา นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทั่วๆ ไปจากเว็บเบราเซอร์ของท่านมาโดยอัตโนมัติ

 

บริการเว็บอนาไลติกส์ของบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริการเว็บอนาไลติกส์ของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เช่น บริการเว็บอนาไลติกส์ของ Adobe Site Catalyst และ/หรือ Google Analytics ผู้ให้บริการที่บริหารจัดการบริการเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเฟอร์ล็อก และเว็บบีคอน เพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมผ่านวิธีการเหล่านี้ (รวมถึงไอพีแอดเดรส) จะมีการเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งจะใช้ข้อมูลในการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถปิดการทำงานของบริการวิเคราะห์เหล่านี้ซึ่งจะทำการวิเคราะห์กิจกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเว็บอนาไลติกส์ และใช้สิทธิในการเลือกของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้

 

เพื่อปิดการทำงาน Google Analytics กรุณาดาวน์โหลดส่วนขยายของเบราเซอร์ซึ่งใช้ในการปิดการทำงาน Google Analytics ซึ่งเป็นบริการที่จัดทำให้โดย Google โดยไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ Google Analytics กรุณาศึกษาภาพรวมของ Google Analytics ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Google โดยไปที่ http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

 

เราได้ใช้ฟีเจอร์ด้านการโฆษณาบางประการของ Google Analytics (การรายงานข้อมูลเชิงประชากรและความสนใจของ Google Analytics) ท่านสามารถเลือกที่จะให้หยุดการใช้ฟีเจอร์ด้านการโฆษณาของ Google Analytics ได้โดยผ่านการตั้งค่าของ Google Ad หรือไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ เราจะใช้ข้อมูลที่จัดหาให้โดยฟีเจอร์การรายงานข้อมูลเชิงประชากรและความสนใจของ Google Analytics ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”

 

ในการที่จะปิดการทำงานคุกกี้ของผู้ให้บริการเว็บอนาไลติกส์ที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น ๆ บางเบราเซอร์จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้ใช้คุกกี้ได้เป็นกรณีไป นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้อีกด้วย

 

 1. การโฆษณาที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เราอาจทำสัญญากับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีการเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรสและข้อมูลอื่น ๆ โดยผ่านทางการใช้คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์และอีเมลของเรา บนเว็บไซต์และอีเมลของบุคคลภายนอก และบนโฆษณาของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวจะใช้ข้อมูลนี้ในการจัดหาโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของท่าน (รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา) ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้บนเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ กระบวนการนี้ยังช่วยให้เราสามารถจัดการและติดตามประสิทธิผลของการลงทุนด้านการตลาดของเราด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยกับเครือข่ายโฆษณา หรือหากต้องการยกเลิกการรับโฆษณาที่อ้างอิงจากความสนใจ ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Digital Advertising Alliance ได้ที่ www.aboutads.info/choices หรือ Network Advertising Initiative ที่ www.networkadvertising.org/choices

 

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก รวมถึงแพลตฟอร์มที่จัดการดูแลโดยโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Google, Facebook, Pinterest, WeChat, LINE, Kakao, ฯลฯ เพื่อแสดงโฆษณาที่อิงจากความสนใจ เราอาจแปลงอีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านให้กลายเป็นตัวเลขเฉพาะ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถนำไปจับคู่กับผู้ใช้ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของตน หรือจับคู่กับข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีการเก็บรวบรวมจากท่าน การจับคู่ดังกล่าวช่วยให้สามารถส่งโฆษณาที่อิงตามความสนใจไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ หากต้องการเลือกที่จะไม่รับโฆษณาเหล่านี้ ท่านจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการโฆษณาของท่านบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกดังกล่าว แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน ซึ่งเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรตรวจสอบทบทวน

 

 1. แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารจัดการระบบ เช่น เพื่อระบุว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามาก่อนหรือไม่ หรือเพิ่งเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่แสดงให้ท่านชมบนเว็บไซต์เราและที่อื่น ๆ ให้ตรงตามความสนใจและประวัติของท่านที่มีกับเรา และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ โดยจะมีการส่งคำบอกกล่าวสำหรับกรณีดังกล่าวโดยเฉพาะ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปัน

เราจะไม่ขาย หรือเปิดเผยในลักษณะอื่น (เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน ซึ่งจะเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทำการตลาดทางตรงกับท่าน แต่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ ตามที่อาจจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้

 

บริษัทในเครือของเรา (รวมถึงแบรนด์อื่น ๆ ที่เป็นของเราและ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท ฟูจิฟิล์ม เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตามที่กำหนดเป็นอย่างอื่นในคำบอกกล่าวที่มีการจัดทำ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือของเรา กรุณาไปที่ https://www.fujifilm.com/ 

 

ผู้ให้บริการ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และ/หรือบริษัทกิจการร่วมค้าซึ่งอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (รวมถึงสิงคโปร์ และญี่ปุ่น) และบุคคลดังกล่าวอาจให้บริการในนามของเราตามคำสั่งของเรา และส่งข้อมูลการตลาดทางตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปให้ท่าน เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เท่าที่จำเป็นในการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้ จะรวมถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และให้บริการเว็บโฮสติ้ง การโฆษณา และการตลาด บุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก วิดเจ็ต และปลั๊กอิน ถ้าหากท่านใช้ฟีเจอร์ใด ๆ ที่บุคคลภายนอกเปิดให้ท่านใช้บนเว็บไซต์ของเรา อาจส่งผลให้มีการเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลระหว่างเรากับบุคคลภายนอกดังกล่าว เช่น ถ้าหากท่านใช้ฟีเจอร์ “ไลค์” Facebook อาจจะบันทึกไว้ว่าท่าน “กดไลค์” เรา และอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปโพสต์บน Facebook นอกจากนี้ แอพพลิเคชัน Facebook ของเราบางส่วนยังอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านที่มีการเก็บรวบรวมผ่านทางแอพดังกล่าวกับเพื่อนบน Facebook ของท่านหรือผู้ใช้ Facebook ท่านอื่น ๆ

 

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ในนามของเรา เราจะขอให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกันหรือเข้มงวดกว่า เราอาจจะไม่สามารถเสนอบริการหรือสิทธิประโยชน์บางส่วนให้แก่ท่านได้ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลของท่าน

 

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคลของท่านไปยังต่างประเทศ (i) หากกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนดให้เรากระทำการดังกล่าว (ii) ไปยังหน่วยงานควบคุมกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ หรือ (iii) เมื่อมีเหตุให้เราเชื่อได้ว่าการเปิดเผยมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายทางกายภาพหรือความสูญเสียทางการเงิน หรือมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสงสัยว่าเกิดขึ้นหรือซึ่งเกิดขึ้นจริง

 

เราขอสงวนสิทธิที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ ในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ของเราไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน หากการขายหรือการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการกำหนดแนวทางให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา หลังจากที่มีการขายหรือการโอนดังกล่าว ท่านสามารถที่จะติดต่อหน่วยงานที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจากเรา เพื่อสอบถามเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 

 1. สิทธิและทางเลือกของท่าน

สิทธิตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกระบวนการจัดการสิทธิของเรา สิทธิดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

เราเสนอทางเลือกบางประการให้แก่ท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไปจากท่าน เช่น แนวทางที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวและแนวทางที่เราจะติดต่อสื่อสารกับท่าน หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านเลือก ขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อส่งจดหมาย หรือส่งคำร้องขอ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

 

ยกเลิกการรับอีเมล

 

ท่านสามารถแจ้งให้เราหยุดส่งการสื่อสารด้านการตลาดผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านได้ทุกเมื่อ โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารที่อยู่ในอีเมลด้านการตลาดที่ท่านได้รับจากเรา หรือโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” ข้างล่างนี้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยกเลิกการรับอีเมลด้านการตลาดจากบริษัท ได้โดยส่งคำร้องขอยกเลิกการรับอีเมลไปยัง ftai-dpo@fujifilm.com ก็ได้

 

ยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์

 

ท่านสามารถร้องขอให้ เราหยุดส่งการสื่อสารด้านการตลาดผ่านทางไปรษณีย์ให้แก่ท่านได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่อาจรวมอยู่ในเอกสารส่งเสริมการขายที่ส่งทางไปรษณีย์ของเรา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถร้องขอให้เราหยุดส่งเอกสารส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ให้แก่ท่านได้ โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 

ยกเลิกการรับข้อความสั้น

 

ท่านสามารถร้องขอให้เราหยุดส่งข้อความสั้นถึงท่านได้ โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 

ยกเลิกการใช้แอพพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์ก

 

ในการที่จะถอนหรือลบแอพพลิเคชันโซเชียลมีเดียของเราออกจากบัญชีผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของท่าน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่โซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าวกำหนด

 

สำหรับ Facebook ท่านสามารถดูขั้นตอนที่จัดทำโดย ศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook – ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทางภูมิศาสตร์

 

เมื่อท่านใช้แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือแอพใดแอพหนึ่งของเรา อาจมีการขอข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านผ่านทางแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือดังกล่าว ท่านอาจเลือกที่จะไม่แบ่งปันรายละเอียดสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านได้โดยการปรับการตั้งค่าบริการเกี่ยวกับสถานที่ตั้งบนอุปกรณ์มือถือของท่าน ในการที่จะปฏิเสธการแบ่งปันสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่าน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนในอุปกรณ์มือถือของท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง หรือกรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือของท่าน

 

การเพิกถอนความยินยอม

เว้นแต่เมื่อมีข้อจำกัดใด ๆ ไม่ให้มีการเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่เคยให้ไว้กับเรา หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยต้องมีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะปฏิบัติตามตัวเลือกของท่านต่อไป ในบางสถานการณ์ การเพิกถอนความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนของเราได้อีก

 

การทบทวน การปรับปรุง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงและ/หรือรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน ขอรับสำเนาหรือร้องขอให้มีการโอน ปรับปรุง และแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้มีการบล็อก ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนที่สามารถระบุตัวตนได้ออกจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือจำกัดและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประการที่เราทำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีข้อจำกัดในบางสถานการณ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศ เราอาจดำเนินการตามสมควรในการพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยติดต่อเรา โดยส่งอีเมลไปที่ ftai.dpo@fujifilm.com โดยส่งถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในขอบเขตที่ท่านมีสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และคำร้องขอของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะให้สิทธิแก่ท่านตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่ใช้บังคับอีกด้วย

 

 1. การโอนข้อมูล

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตอนเริ่มแรก และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการประมวลผลและจัดเก็บอยู่นอกตลาด/ประเทศที่ท่านอยู่อาศัย ท่านเข้าใจและตกลงว่าประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ประเทศเหล่านี้อาจจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมือนกับตลาด/ประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในตอนเริ่มแรก เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

 1. แนวทางที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราดูแลให้มีมาตรการป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านจากการทำลาย ความสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย การโอน หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ และเราไม่สามารถให้คำมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะปลอดภัยในทุกสถานการณ์ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่านในระหว่างการส่งข้อมูลมาให้เรา หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่านบนอุปกรณ์มือถือของท่าน

 

 1. ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านทราบ เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำงานเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านทางลิงก์อาจมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนหากท่านจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านลิงก์ ในขอบเขตที่เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านลิงก์ที่ท่านไปเยี่ยมชมไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของหรือความควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว การใช้เว็บไซต์ดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

 

 1. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวให้ท่านทราบก่อนเพื่อให้ท่านทบทวนการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะโพสต์ประกาศที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทรายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา และระบุไว้ในตอนต้นของนโยบายดังกล่าวว่านโยบายมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด